Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya Sinulat ni Ahmed Ricaldi Revised Edition, Feb.2004 i 2n Njl425 E&d£l Ipfed Stotf T d£)Lp$n td U Come back to Islam, an Open Invitation By Ahmad Ricalde In Tagalog (The language of Philippines) (This book is available in ) Magbalik Islam Isang Bukas na Paanyaya Ang pagpupuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng mga nilikha.Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. lubos na nababatid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan . Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam: 1.

Ang Arabic na salitang'Islam' ay nangangahulugan 'Ang Pagsuko', at nanggaling ito mula sa salita na ang kahulugan ay 'Kapayapaan' sa panrelihiyon na pangkahulugan, ang kahulugan nito ay ang buong pusong pag suko sa ninanais ng Panginoon(Allah), Ang Mohammadanismo ay isang maling katawagan sa mga sumusunod sa pananampalatayang islam, dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad na sahalip na sa Panginoon.Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.Tulad ng ibang mga pinunong Arabo, itinatag ni Abu Bakr ang lehitimasiya ng kanyang dinastiya sa pag-aangking isa siyang direktang inapo ni propeta Muhammad.

Search for ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas:

ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas”